+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com
Blockchain

Blockchain initiatief nodigt gemeenten uit voor pilots

De digitalisering binnen de overheid heeft zich de afgelopen jaren sterk gericht op het werk van overheidsfunctionarissen zelf. Vaak werden in het verleden organisaties opgericht om data te verzamelen en te beheren. De burger moest dan langs verschillende instanties om vanuit deze data informatie op te kunnen halen.

Door de komst van internet, open data en een intensivering van de participatiesamenleving, waarbij burgers steeds meer zelf kunnen en moeten gaan doen, wordt het nadenken over het anders organiseren van informatie steeds belangrijker.

Technologische ontwikkelingen als Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met informatie omgaan. Er wordt veel geschreven over dit onderwerp, de lezer in verwarring achterlatend. Wat is Blockchain überhaupt? Wat is de meerwaarde hiervan voor burgers en overheidsorganisaties? En hoe kunnen burgers en overheidsorganisaties op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchain?

Overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen.

De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten willen overheden helpen om met behulp van Blockchaintechnologie concrete samenhangende oplossingen te organiseren en gecontroleerde transacties met burgers uit te kunnen voeren. Waarbij de burger de regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling. ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en blockchaintechnologie.

Het vervolg: Pilots met Blockchaintechnologie

Wij zijn op zoek naar gemeenten die samen met ons een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde van de oplossingen en haar mogelijkheden plus het gemak van de invoering ervan in de praktijk in verschillende ICT omgevingen aan te tonen. Wij hebben een drietal pilots gedefinieerd, om u een idee te geven. Mocht u zelf een idee hebben over een pilot met blockchaintechnologie, neem dan gerust met ons contact op.

Pilot 1: Verhuisbericht in de Blockchain

Deze ogenschijnlijke eenvoudige pilot, die in 2017 is uitgevoerd bij Gemeente Utrecht, vormt een echte mijlpaal. We zijn nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen. Dit biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers, objecten, etcetera worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze pilot. Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens naar elkaar uitwisselen. Iedere ketenpartner is daardoor direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die bovendien altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden geborgd door op voorhand te bepalen wie wat mag inzien. Zo kunnen bibliotheken, vuilophaaldiensten, parkeerdiensten, scholen, banken, sportverenigingen, kerken etcetera  gegevens ophalen en verwerken.

Pilot 2: Grip op keukentafelgesprekken

Binnen het sociaal domein vinden vele keukentafelgesprekken plaats. In een aantal gevallen zijn meerdere organisaties betrokken bij zorgverlening voor personen of gezinnen. Onderling weten ze echter vaak niet dat en/of wanneer zij contact hebben (gehad) met een persoon of gezin. Deze pilot zorgt ervoor dat het moment dat er een afspraak is of heeft plaatsgevonden, deze geregistreerd wordt in de Blockchain. Zo zien hulp/zorg verlenende instanties dat er een afspraak is gemaakt of geweest zonder inhoudelijke informatie prijs te geven. Ook in het kader van de GGZ kan geregistreerd worden door wie en wanneer gesprekken hebben plaatsgevonden of welke gepland staan. Hierdoor ontstaat inzage in hulpverleningstrajecten en kunnen dubbele afspraken worden voorkomen. Deze pilot kan gecombineerd worden met pilot 3: waarbij verslagen van het keukentafelgesprek voorzien worden van een eWaarmerk.

Pilot 3: Waarmerken van digitale informatie

Vanuit de overheid wordt steeds meer digitale informatie verstrekt. Informatie die soms een eigen leven gaat leiden. We zien een toename van fraude waarbij met digitaal knip- en plakwerk aanpassingen gedaan worden. Deze pilot laat zien dat je vanuit een zaaksysteem informatie digitaal kunt waarmerken in de blockchain. De informatie wordt voorzien van een 256-bit encryptie. Op basis van dit waarmerk is het onmogelijk de oorspronkelijke informatie te achterhalen: het waarmerk (niet het oorspronkelijke document) wordt 100% veilig opgeslagen in de blockchain. De gewaarmerkte informatie (zoals raadsbesluiten, facturen, vergunningverlening, toeslagentoekenning, subsidieverlening, intrekken van vergunningen enzovoorts.) kan daarna verstuurd worden. De gemeente kan in zijn eigen website een stukje software toevoegen, waarmee ontvangende partijen kunnen checken of de informatie die zij ontvangen hebben klopt.

Kosten pilot

Vanaf circa EUR 10.000,- is een pilot mogelijk.  De uiteindelijk kosten hangen samen met onder meer de complexiteit van uw vraag en van de omgeving. De maximale doorlooptijd van een pilot is 3 maanden.

Voor wie

De pilots zijn bedoeld voor overheidsorganisaties die digitaal werken verder willen professionaliseren en nadrukkelijk willen gaan sturen op betrouwbaarheid en verificatie van informatie met behulp van blockchaintechnologie.

Pilotstarter: Op de pilotstarter van de VNG staat dit initiatief vermeld: Zie https://depilotstarter.vng.nl/projecten/verminderen-administratieve-lasten/drie-blockchainpilots-1-verhuisbericht-2-grip-op

Uiterlijke aanmelddatum voor een of meerdere pilots is 30 maart 2018.

Voor vragen of aanmelden voor een intake gesprek kunt u contact opnemen met: Kees Groeneveld (Kees.Groeneveld@especialisten.nl) / M. 06-46593567

De betrokken organisaties:

ICTU: ICTU is een onafhankelijke adviseur en uitvoerder binnen de overheid en werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU werkt aan een betere digitale overheid. Samen met opdrachtgevers (overheden). Denk bijvoorbeeld aan een centraal incassoregister, omdat steeds meer mensen onder het bestaansminimum komen. Een nieuw beveiligingssysteem voor ons treinverkeer. Stuk voor stuk overheidsprojecten in het belang van de burger waarin ICT een grote rol speelt. ICTU adviseert overheden bij dit soort complexe ketenvraagstukken. Dit doet zij onder meer door de overheden te helpen met projectuitvoering, advies, architectuur, softwarerealisatie en het ontwikkelen van generieke ICT-producten. En door het delen van kennis via ICTU Cafés en diverse publicaties waaronder whitepapers over Blockchain (september 2016), Discipl (april 2017) Kwaliteitsaanpak (november 2017) en Open Source (september 2017). www.ictu.nl

Enable-U: Stelt organisaties in staat om eenvoudig, snel en modern zaken te doen. Enable-U zorgt voor ontsluiting en aansluiting van alle soorten applicaties en data, zonder concessies te doen op veiligheid. Enable-U in the Cloud is een Integration Platform as a Service (IPaaS) voor alle soorten integraties én met kant en klare connecties naar landelijke voorzieningen van de overheid zoals DigID, Berichtenbox en de basisregistraties, maar ook IDIN en Qiy.  www.enable-u.nl

Sphereon: Levert document processing functies als SaaS-oplossing (APIs as a Service). Sphereon biedt de technologie waarmee software developers en system integrators hun oplossingen kunnen realiseren. Met behulp van hun Blokchain APIs wordt een brug geslagen tussen de document-georiënteerde wereld van vandaag met de Blockchain wereld van morgen. www.sphereon.com

BCT Software: Ondersteunt al ruim 30 jaar overheidsinstellingen met softwareoplossingen waarmee digitale informatie in de juiste context wordt gebracht waardoor professionals de beste beslissingen kunnen nemen en maximaal rendement halen uit informatie. BCT werkt aan informatieplatformen waarbinnen de regie van de burger centraal staat. www.bctsoftware.nl

eSpecialisten: Is gespecialiseerd in het innoveren, optimaliseren en implementeren van (nieuwe) bedrijfsprocessen. eSpecialisten begeleidt organisaties van beleidsvoornemen tot en met de daadwerkelijke implementatie (o.a. opzet van informatiebeleid, digitale duurzaamheidsplannen, digitale agenda 2020, informatiearchitectuur, zaakgericht werken, AVG, leveranciersmanagement, gemeentelijke samenwerkingsmodellen). Daarnaast heeft eSpecialisten samen met Sphereon de eWaarmerk©-,  de verhuispropositie (eBurgerzaken ©) en registratie van handelingen (eBewijs©)  in de Blockchain ontwikkeld. www.especialisten.nl www.ewaarmerk.nl